ATAMA İŞLEMİNE YAPILAN İTİRAZI DİYARBAKIR 1. İDARE MAHKEMESİ KABUL ETTİT.C.

DİYARBAKIR

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/784

 

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)                                   : MEHMETŞAH YENİAY

                                                                 Osman Bey Camii İmamı Çermik/DİYARBAKIR

 

KARŞI TARAF (DAVALI)                :  DİYARBAKIR VALİLİĞİ

VEKİLİ                                              : AV. RAMAZAN TÜZÜN

                                                            Diyanet İşleri Bşk. Hukuk Müş. Üniversiteler Mah.                                                  Dumlupınar Bulvarı No:147/A Çankaya/ANKARA

 

 

İSTEMİN ÖZETİ                              : Diyarbakır İli, Çermik İlçesi Osmanbey Cami imam-hatibi olarak görev yapan davacının; aynı görevle Diyarbakır ili, Kocaköy ilçesi, Ulu Camime atanmasına ilişkin Diyarbakır Valiliğimin 28.05.2014 tarih ve 1080 sayılı işlemin hukuka aykırı olduğu, yirmi beş yıllık meslek hayatı boyunca hiç bir soruşturma geçirmediği, atamaya neden olan disiplin cezasının hukuka aykırı olarak tesis edildiği, zira soruşturma konusu olan fiilleri işlemediği, verilen cezanın iptali için dava açtığı iddialarıyla iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemidir.

 

SAVUNMA ÖZETİ_____________                        : Dava konusu işlemin, Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 45 ve 76. Maddeleri ile Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğimin 19/1-c maddesi uyarınca hukuka uygun olarak tesis edildiği, davacının, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, görevi sırasında amirine söz ve hareketle saygısızlık ederek tehdit etmek, usulsüz bir şekilde cami müştemilatında bulunan ağaçları keserek menfaat temin etmek suçlamalarıyla kınama cezası ile cezalandırıldığı, cami cemaatinin bu olaylar nedeniyle güveninin sarsılması nedeniyle camiye gelmedikleri, din hizmetlerinin hassasiyeti de dikkate alınarak kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından, davacının uzun süre aynı yerde görev yapması nedeniyle yıpranması, itibarının zedelenmesi nedeniyle görev yerinin değiştirilmesinin zorunlu olduğu iddialarıyla davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi Osmanbey Cami imam-hatibi olarak görev yapan davacının; aynı görevle Diyarbakır İli, Kocaköy ilçesi, Ulu Camiine atanmasına ilişkin Diyarbakır Valiliğinin 28.05.2014 tarih ve 1080 sayılı İşlemin iptali istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 27. maddesinin 2, fıkrasında; "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden sayılmaz. Yürütmenin durdurulması kararlarında idarî işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez.." hükmüne yer verilmiştir.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin 19, Maddesinde, "Hizmet gereği görev veya görev yeri değişikliği, aşağıdaki hallerde yapılır:

a)  Hizmet için gerekli sayı ve nitelikte eleman ihtiyacının karşılanması,

b)  İhtiyaç fazlası eleman bulunduğunun tespit edilmesi,

c)  Teftiş veya soruşturma sonucu,

ç) Başkanlıkça veya mahalli mülki amir tarafından görülecek idarî lüzum ve zaruretler bulunması,

d) Bulunduğu yer ve görevde başarılı olamayanlara başka yer ve görevlerde denenme
imkânı verilmesi,

e) Çeşitli sebeplerle görevinin veya görev yerinin ortadan kalkması.

f) (Ek:RG-19/l/2013-28533) Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için il
müftülerinin yerlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulması hükmüne yer verilmiştir,

 

Dava dosyasının incelenmesinden, Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Osmanbey Camii imam hatibi olarak görev yapan davacı hakkında, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, görevi sırasında amirine söz ve hareketle saygısızlık ederek tehdit etmek, usulsüz bir şekilde cami müştemilatında bulunan ağaçları keserek menfaat temin etmek suçlamalarıyla disiplin soruşturması açıldığı, soruşturma neticesinde davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 125/C-k fıkrasından sonra gelen kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ayrıca davacının, görev yerinin değiştirilerek İlçe dışında durumuna uygun bir başka camide görev yapmasının uygun olacağı gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğimin 19/c maddesi uyarınca Diyarbakır Valiliğinin 28.05.2014 tarih ve 1080 sayılı işlemi ile Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi Ulu Camii`ne imam-hatip olarak atandığı, söz konusu atama işleminin iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldığı anlatılmaktadır.

 

Her ne kadar, davacı hakkında, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, görevi sırasında amirine söz ve hareketle saygısızlık ederek tehdit etmek, usulsüz bir şekilde cami müştemilatında bulunan ağaçları keserek menfaat temin etmek suçlamalarıyla kınama cezası verilmiş, söz konusu cezanın verilmesine esas alınan fiiller de dava konusu işlemin dayanağı olarak gösterilmişse de, dosyada bulunan ve davacı ile cami cemaati tarafından düzenlenen, 24.03.2013 tarihli tutanakla, cami bahçesinde bulunan üç kök dut ağacının kuruması nedeniyle caminin muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak için Hasan Kara isimli şahsa 400,00 TL bedelle satıldığı, alınan paranın cami kasasına teslim edilmek üzere davacıya teslim edildiğinin kayıt altına alındığı, davacı hakkındaki, gerçeğe aykırı belge düzenlemek, gerçeğe aykırı ifadelerle cami cemaatini yanıltıcı beyanlarla din görevlisine yakışmayan davranışlarda bulunmak ve görevi sırasında amirine sözle sert ve kırıcı konuşarak tehdit etmek yönündeki suçlamalara ilişkin olarak ise davalı idarece somut bilgi ve belge sunulmadığı dosyanın tetkikinden anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, devlet memurlarının naklen atanmaları, kamu yararı ve hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı durumlarda idarenin takdirinde ise de, olayda, davacının görev yerinin değiştirilmesini haklı gösterecek nedenler şüpheye yer vermeyecek biçimde ortaya konulmadan ve davacının görevinde başarısız veya yetersiz olduğu ya da bulunduğu görevde kalmasında hizmetin yürütülmesi açısından sakınca olduğu kanıtlanmadan tesis edilen dava konusu işlemde sebep ve maksat yönlerinden hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Öte yandan, dava konusu işlemle, davacının evli ve dört çocuklu olduğu nazara alındığında, on dört yıldır aynı ilçede yaşayan davacının gerek çocuklarının eğitim durumu ve gerekse de başka ilçeye taşınmanın getirdiği sosyal ve ekonomik zorluklar nedeniyle, telafisi güç ve imkansız zararların mevcudiyetinde de duraksamaya yer bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara sebebiyet verebilecek nitelikte bulunan dava konusu işlemin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 4001 sayılı Kanunla değişik 27. maddesi uyarınca teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, 10/09/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                                    Üye                             Üye

ZAFER BİLGİ                         YAŞAR TUNÇ                    ADİL KOÇ

101802                                       101554                               165711

 

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
where to buy abortion pills online abortion pill where to buy abortion pill
my boyfriend cheated on me with a guy why married men cheat on their wives open
do all women cheat why do women cheat on husbands link
open where can i buy abortion pills abortion pill services
how do you get abortion pills generic abortion pill mifepristone abortion pill
married woman looking to cheat married woman looking to cheat how many women cheat on their husbands
how to cheat on wife married men affairs how to spot a cheater
abortion stories gone wrong is there an abortion pill miscarriage pill
information about hiv effects of aids aid for africa
catching a cheater women cheat on their husbands wife cheaters
I cheated on my wife parentpower.com most women cheat
i want my husband to cheat blog.sitters4charities.org i cheated on my husband how do i fix it
my boyfriend cheated on me with my mom women who cheat on relationships reasons wives cheat on their husbands
My boyfriend cheated on me infidelity my husband cheated on me
adult interracial stories short stories adult breastfeeding husband stories of sex
why do married men cheat all wives cheat wives who cheat on husbands
spyware cell phones ohiovalleyrestoration.com best android tracking software
tell my story blog.dastagarri.com facts about abortion
dilatation and curettage video articles against abortion abortion video
having abortion bayes.co.uk abortion procedure video
spy programs for android faithwalker.org free cell phone spy apps for android
cell phone recording longrangesystems.net call log history
email spy software link free android spyware app
get free coupons walgreens prescription transfer coupon drug coupon list
discount drug coupon pharmacy discount code drug manufacturer coupons
prescription medication coupons thrane-jacobsen.dk walgreen online coupon
walgreens in store coupon open rite aid krazy coupon lady
cell phone spy app free free spy top android spy software
wife cheaters will my husband cheat why do wifes cheat
track calls and text messages free go android spyware apps
walgreen coupons printable geeksandguitars.com prescription card
imitrex vardenafil pill viagra pill
thyroxine mtibytes.com levofloxacin 500mg
viagra 100 mg sildenafil 100mg viagra 100 mg
dapoxetine pill deploymentshare.com azithromycin pill
amoxil pill ilkpirlantam.com ciprofloxacin 500mg
synthroid 25mcg f6finserve.com thyroxine 200mcg
finasteride 1mg ecarlos.net inderal 20mg
internet drug coupons markthrice.com free coupon for viagra
discount coupons for viagra click drug coupon
coupons for prescription medications click coupons for prescription medications
discount prescription drug card areta.se prescription savings cards
free prescription cards discount read free coupon for viagra
viagra discount coupons online softballspa.com pfizer viagra coupons
free viagra coupon 2016 read free viagra coupons
prescription drug cards ningchao.net free prescription drug cards
back alley abortions geekics.com how long does an abortion take
bystolic savings card bystolic coupon
acheter viagra en france livraison rapide acheter viagra en france livraison rapide acheter viagra en france livraison rapide
cialis suisse cialis suisse cialis suisse
cialis achat cialis achat cialis achat
viagra to buy http://viagraforsaleuk1.com viagra cheap
online cialis coupons online cialis coupons brand cialis price
free cialis coupon eblogin.com coupon for cialis
cialis coupons online internet drug coupons prescription card discount
ventolin inhaler etken madde fyter.cn ventolin inhaler muadili
avodart wikipedia avodart not working avodart wikipedia
sildenafil citrate tablets blog.cardsapp.com sildenafil citrate 200 mg
imodium plus imodium plus imodium vaikutus
cialis cvs coupon cheap cialis cheap cialis
cialis wiki codesamples.in cialis preis
effexor vidal effexor vidal effexor et alcool
lamictal i dojenje read lamictal i dojenje
ibu lysin site ibuflam 400
cialis coupons from manufacturer pietroforesti.it free cialis coupon 2016
abortion pill clinics kccremation.com abortion clinics near me
cialis coupons printable open cialis free coupon
abortion places ismp.org abortion clinics in indiana
amoxicillin agrisol.com.ar amoxicillin 1000 mg
amoxicillin antibiyotik fiyat airascatering.com amoxicillin-rnp
cialis savings and coupons arborawning.com prescription discount coupons
abortion effects albayraq-uae.com unplanned pregnancy
duphaston 10 mg duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston forum
cialis coupons online free cialis coupon 2016 free cialis coupon 2016
how much is an abortion pill pro abortion different types of abortion pill
coupons for cialis 2016 cialis coupons online lilly cialis coupon
cialis patent blog.plazacutlery.com cialis 20 mg
losartankalium teva 50 mg ibrahimbayir.com.tr losartan
stemetil 5mg tabs what are they for harshpande.net stemetil spc
clomid corladjunin.org.pe clomid proviron pct
vermox pret tracyawheeler.com vermox pret
cialis hieple.net cialis 20
online coupons codes andreinfo free couponing websites
how much is a abortion pill methods of abortion pill abortion pill law
losartankalium losartan pro medicin losartan 50 mg
what is naltrexone hcl naltrexone alcoholism medication shot to stop drinking
abortion pill is murder about abortion pill cytotec abortion
discount prescriptions coupons cialis free coupon coupons for cialis 2016
non surgical abortion pill partial birth abortion home abortion pill methods
facts on abortion pill abortion pill rights where to get an abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin-rnp amoxicilline
discount coupons for cialis new prescription coupons coupons cialis
new prescription coupon printable cialis coupon 2015 cialis coupon
vermox bez recepta tracyawheeler.com vermox tablete nuspojave
when is it too late to get an abortion pill funtimeleisure.co.uk partial birth abortion
voltaren retard voltaren ampul voltaren patch
free coupon for cialis cialis coupon free cialis savings and coupons
discount coupons for cialis prescription coupon card cialis prescription coupon
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg
cialis cialis 5 mg cialis 20
manufacturer coupons for prescription drugs spiritocagliese.it coupons for cialis
lamisil pomada lamisil lamisil crema
2nd trimester abortion pill aegdr.org different types of abortion pill
third trimester abortion pill abortion pill clinics in md free abortion pill
feldene flas feldene flas para que sirve feldene precio
coupon for free cialis cicg-iccg.com coupon cialis
vermox suspenzija vermox bez recepta vermox tablete nuspojave
vermox cijena vermox doziranje vermox bez recepta
why to have an abortion how can you do abortion medications and pregnancy
third trimester abortion pill britmilk.co.uk late term abortion pill
2015 cialis coupon discount coupons for cialis coupon cialis
abortion pill cost side effects of abortion pill free abortion pill
vermox tablete doziranje vermox cijena vermox sirup cijena
natural abortion pill spontaneous abortion pill abortion pill questions
effects of abortion pill continentalnord.com facts on abortion pill
clomid tapasztalatok clomid proviron clomid
clomid proviron pct clomid proviron clomid proviron
cost for an abortion price of an abortion pill abortion pill video
effects of abortion pill against abortion pill anti abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
abortion pill centers anti abortion facts facts about abortion pill
abortion pill centers free abortions facts about abortion pill
metoprolol tartrate williamgonzalez.me metoprolol medicin
lamisil pastillas lamisil 1 lamisil comprimidos
duphaston 10 mg duphaston i ovulacija duphaston iskustva
cialis cialis 20 cialis nedir
new prescription coupon destinations.com.pg new prescription coupon
neurontin 400 lasertech.com neurontin diskuze
vermox sirup cijena vermox vermox suspenzija
discount prescriptions coupons abloomaccessories.com lilly cialis coupons
abortion pill pictures against abortion pill what is an abortion pill
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston 10 mg duphaston i ovulacija
other options besides abortion successful abortion stories pro and cons of abortion
las vegas abortion clinics dbhovel.com teenage abortion
naltrexone depression treatment blog.dotnetnerd.dk naltrexone and drinking
naltrexone treatment mikemaloney.net low dose naltrexone lyme disease
naltrexone for cutting read naltrexone injection
naltrexone shot read naltrexone order
low dose naltrexone org partickcurlingclub.co.uk naltrexone how long does it last
naltrexone injection ldn immune system naloxone for alcoholism
naltrexone side effects low dose blog.griblivet.dk naltrexone
naltrexone weight loss side effects zygonie.com benefits of naltrexone
low dose naltrexone fibromyalgia reviews charamin.jp naltrexone in india
how to take ldn open can you drink alcohol while on naltrexone
ldn for autism ldn for anxiety acamprosate
does vivitrol stop withdrawals charamin.com opioid antagonist naltrexone
naltrexone overdose link side effects of naltrexone
dexamethason 1 5mg galen dexamethason 0 5mg dexamethason acis 8mg
imipramin beipackzettel imipramin smerter imipramin generika
clotrimazol in india clotrimazol tepalas clotrimazol globulki
nix garth sabriel oforsendelse.site nix mod fnat


  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    Yeni Test
Videolar


Yetkili Girişi

                                        


Yardımlaşma Sandığı

Kampanya ve Reklam

Tüm Kampanya ve Reklamlarımız

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

896046

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

4047

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

111