07.03
2016

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA SUNULAN RAPOR

Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından Sendika Haberler kategorisine eklenmiştir.DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA SUNULAN

İDARİ UYGULAMALAR VE İDARECİLERDEN KAYNAKLANAN SIKINTILAR

 

Sendikamız Yönetim Kurulunca 05.02.2016 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin ÖZAFŞAR ile yapılan görüşmede,  Başkanlıkta yaşanan problemler bilgi ve belgelerle dile getirilmiştir. Bunlardan birisi olan İdari Uygulamalar ve idarecilerden kaynaklanan sıkıntılar rapor haline getirilerek dosya halinde sunulmuştur. Kurumda vuku bulan davranış ve uygulamalardan oluşan sıkıntılar Diyanet İşleri Başkanlığının saygınlığını sarsacak boyuta ulaşmıştır.

Dini eğitim almış ve yaptıkları görevle ilgili dini ve resmi esaslara uymak zorunda olan bazı idarecilerin görev ve sorumluluklarını hiçe sayarak görevlileri arasında sendika üyeliklerine göre tavır almaları, sendikalar arasında ayırım yapmaları, bazılarının siyaset ve sendika referansları ile hareket ettikleri şeklinde -şuyu vukuundan beter- kanaat oluşturmaları Din Hizmeti sunan bir insanlara asla yakışmadığı gibi Diyanet İşleri Başkanlığının saygınlığına büyük zarar verici boyutlara ulaşmıştır. Din adamlarına güvenin diğer mesleklerin gerisinde kalarak % 43 oranında çıkması Diyanet Camiasına adına üzüntü verici bir durumdur.   Bu durum yaşanan ve göz yumulan olumsuzlukların halka yansımasıdır.

Bu sebeble yaşanan sıkıntıları kamuoyuyla paylaşarak hadiselerin boyutunu Camiamızın bilgisine sunulmuştur.   Konu ile ilgili acil tedbir alınması ve çalışma barışı için Teşkilata uyarıcı yazı yazılması en büyük beklentimizdir. Konunun takipçisi olacağız.

Sendika olarak hazırladığımız raporu kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunuyoruz.

İDARİ UYGULAMALAR VE İDARECİLERDEN KAYNAKLANAN SIKINTILARA DAİR RAPOR

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimizin hadislerinde, yönetici olan insanlarda olması gereken ölçüler ve insanlar arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği belirlenmiştir.

 

Din hizmeti sunan kişilerin, kürsü ve mihraptan insanlara anlattığı ölçüler içinde hareket etmeleri, herkesten ziyade üzerlerine düşen önemli bir vecibedir.

 

Bu ölçüler:

“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” Nisa suresi 58 Ayet.

 

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”

Nahl Suresi -90:

“Yöneticilerinizin en hayırlısı, sizi seven ve sizin tarafınızdan sevilen, size dua eden ve sizin duanızı alan kimselerdir. Yöneticilerinizin en kötüsü de, size kin besleyen ve sizin kendisine kin beslediğiniz, size lânet eden ve sizin kendisine lânet ettiğiniz kimselerdir.” (Müslim)

 

“İnsanlara kuşku ile yaklaşan yönetici onları bozar” (Ebu Davud)

 

İnsanların gizli yönlerinin peşine düşenler, onların ahlakını ve huzurunu ifsat ederler. (Ebu Davud)

 

“Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” (Buhârî, Müslim)

Şeklinde belirlenmiştir.

 

Yine Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanıp 06.11.2015 tarihinde Türkiye genelinde okutturulan “Bizim hem insan olmaktan hem de İslam’a inanmaktan kaynaklanan kardeşliğimizin bir hukuku ve bir ahlâkı vardır. İnsan olmaktan kaynaklanan kardeşliğimiz gereği hangi dinden, hangi ırktan, hangi renkten, hangi coğrafyadan olursa olsun her insan saygındır. Bu sebeple insan, insana zulmedemez. İnsan, insana haksızlık edemez.” “Din-i mübin-i İslâm’dan kaynaklanan kardeşliğimize gelince; Yüce değerler ve yüksek idealler etrafında bir kardeşliktir.” “Müslüman, Müslüman kardeşini en az kendisi kadar değerli ve saygıdeğer görür. Onu hor, hakir ve küçük göremez.”Hutbesinde kardeşlik ölçüleri anlatılmıştır.

 

Anayasamızın 10.maddesinde ‘’Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.’’

 

657 SDMK Madde 8 – Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar.

Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.’’

 

657 SDMK Madde 10 – ‘’Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.’’

 

4688 Sayılı Kanunun Madde 18- ‘’…Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.’’

Hükümleri yer almaktadır.

 

Diyanet İşleri Başkanlığımız Genelge 2007’ de:

“MADDE 3- (1) Bütün personelimiz; Hizmet içinde ve dışında, devlet memurluğu sıfatına, Başkanlığımıza mensubiyet ruhuna ve İslâm ahlâkına yaraşır tarzda hareket edecek, iş ve işlemlerinde, iş sahiplerine, vatandaşlarımıza, âmirlerine, memurlarına ve hizmetine muhatap olan herkese ve her kesime karşı âdil, eşit, dürüst, hoşgörülü ve güler yüzlü davranacaktır. Dinî anlamda topluma örnek ve rehber olmak gibi çok önemli bir misyonu üstlendiğinin idrak ve şuuru içinde olacaktır.”

 

“ MADDE 2- (1) Hiçbir personelimiz; siyasî parti, grup ve oluşumlara üye olmayacak, politik faaliyetler içinde yer almayacak, hepsine karşı tarafsız ve eşit mesafeli olacak, herhangi bir siyasî parti, kişi, kuruluş ve zümrenin yararını ve zararını hedef alan söz, fiil ve davranışlar sergilemeyecek”

 

MADDE 4- (2) Yönetici konumunda olanlar ise;

a) Maiyetlerinde görev yapan memurlarına daima hakkaniyet, adalet, eşitlik, şefkat, merhamet ve sevgi ilkeleri çerçevesinde davranacaklar; onlara karşı kırıcı, kaba, sert, ayırımcı, tahkir ve tezyif edici hareketlerde bulunmaktan kesinlikle kaçınacaklardır.

c) Verilen görevleri kasten ihmal eden, savsaklayan, emir ve talimatların gereğini bilerek yerine getirmeyen, disiplinsiz davranışlar sergileyen, devlet memurluğu ve din görevliliği vakarına uygun davranmayan, çalışma ortamının huzur ve ahengini bozanpersonele karşı, mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaklar ve gerektiğinde cezaî müeyyideleri uygulamaktan çekinmeyeceklerdir.

e) Personelin talep, dilek ve sorunlarıyla yakinen ilgilenecekler, mahallinde çözümlenmesi gereken sorunları bizzat çözecekler, mevzuat çerçevesinde hizmetin gereklerine uygun dilek ve taleplerini yerine getirecekler, böylece onları gereksiz yere başka yollara ve mercilere başvurmak zorunda bırakmayacaklardır.

Esasları bulunmaktadır.

 

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Görmez teşkilat toplantılarında “Hep birlikte kardeşlik hukukunu inşa etmeliyiz. Mezhebi, meşrebi ne olursa olsun kimseyi ötekileştirmemek, İslam kardeşliği adına en büyük çabamızdır.” İfadelerinde bulunmuştur.

 

Hal böyle olmasına rağmen, dini eğitim almış ve yukarda zikrettiğimiz dini ve resmi esaslara uymak zorunda olan bazı idarecilerin, görev ve sorumluluklarını hiçe sayarak görevlileri arasında sendika üyeliklerine göre tavır almaları, sendikalar arasında ayırım yapmaları, bazılarının siyaset ve sendika referansları ile hareket ettikleri şeklinde (şüyu vukuundan beter) kanaat oluşturmaları Din hizmeti sunan insanlara asla yakışmadığı gibi Diyanet İşleri Başkanlığının saygınlığına da büyük zarar verici boyutlara ulaşmıştır.

 

Din adamlarına güvenin, diğer mesleklerin gerisinde kalarak % 43 oranında çıkması, Diyanet Camiası adına üzüntü verici bir durumdur. Bu durum yaşanan ve göz yumulan olumsuzlukların halka yansımasıdır.

 

İl ve ilçe müftülerimizin dini ve resmi esaslara uygun yönetişimleri, görevlileri arasında hakkaniyetli ve konumlarına yakışır davranmalarından rahatsız olan malum sendika tarafından, siyasete şikâyet edilmeleri ve siyasetçe görevlerine müdahil olmaları karşısında Başkanlıkça sahip çıkılmadığı kanaati oluşması da, başka üzüntü verici bir durumdur.

 

Aşağıda sunulan bilgiler ciddi rahatsızlıkların yaşandığı illerle ilgilidir. Her ilimizde bu rahatsızlıklar yaşanmıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz misalince rahatsızlıkların yaşandığı yerlerdeki dışa vurumun malumu ilanıdır. Bazı yöneticilerin sosyal medyadaki paylaşımları iddialarımızı doğrulamaktadırlar. Müftülük konumlarını, siyaset ve sendikaya hizmete tercih eden (bu konuma asla layık olmayan) kişilerin kuruma verdiği zararların önlenmesine yöneliktir.

Kimseye herhangi bir husumetimiz yoktur. Tavrımız Sendikamıza karşı dini ve ahlaki değerleri pervasızca çiğneyerek takınılan husumetin, Başkanlığa yansıtılması ve tedbir alınması içindir.

 

1-Antalya İl Müftüsü Osman ARTAN;

a-Sendika temsilcilerimize ve düşüncelerinden dolayı bazı üye ve personele aleni ayırımcı davranmaktadır. (Alanya) Sendikamızca defalarca bizzat ve telefonla yapılan diyaloglardan bir sonuçta çıkmamıştır. Diyanet-Sen il temsilcisi ile birlikte sendikal faaliyetleri takip ederek üyeleşme işlemine müdahil olmaktadır. İlçe Müftülerine de pervasızca müdahil olmaktadır.

b-İlçe müftülüklerine yakın ilçe müftüsü vekaleten görevlendirmesi yerine bir sendika üyesi görevlendirilerek ilçenin çalışma barışı bozulmuştur. (Gazipaşa)

c-Tayin talebinde bulunan bir görevliye “seninle çalışmak istemiyorum.” “sebebi var” şeklinde sendika üyeliği ima edilerek cevap verilmesi kürsü ve minberden “insanlar kardeşsiniz diye nasihatte bulunan” bir müftüye yakışmamıştır.

d-En son tavrı ise şöyle gerçekleşmiştir. 1 Kasım seçimlerinden 2 gün önce bu güne kadar hiç uygulaması görülmeyen bir uygulama ile çektiği Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında ‘’rotasyonun yeniden uygulanacağı dedikoduları çıkarıldığı, bu söylentilerin asılsız olduğu rotasyon Başbakanlık tarafından iptal edilmiştir. Duyurulur’’ Cümleleri yer almaktadır. Bu Mesajla aklı sıra Cumhuriyet Bayramının kutladığını zannederken görevlilere bir siyasi parti lehine tavır alınması iması yapılarak niyetini gizlemeye çalışmıştır. Aleni siyaset yapmıştır.

e-Tayin talepleri sendikal üyeliklere göre değerlendirilmektedir. Soruşturma işlemleri ve sonuçları sendikal üyeliklere göre gerçekleşmektedir. İsimsizi imzasız dilekçelerle sendikamız temsilcilerini şikâyet ettirdiği ve soruşturma açtırarak yıldırmak amaçladığı, İşin vahim tarafı ilçe Müftülüklerindeki faaliyetler ile ilgili ilçe müftüsünden değil Diyanet-sen temsilcilerinden bilgi aldığı ileri sürülmektedir.

f-Yaşanan sıkıntılarla ilgili sendikamız temsilcilerince iletilen konular işlem ve itibar görmezken diğer sendika yöneticilerinin her ilettikleri konu bizzat kendisince takip edilerek işleme alınması düşülen seviyeyi göstermektedir. Bu müftü Diyanetin saygınlığının korunması için idarecilikten derhal alınmalıdır.

 

2- Kırşehir İl Müftülüğü

a- İl Müftülüğünün siyaset, sendika ve bir haber sitesinde çalışan Bir İmam-hatip tarafından yönetildiği iddiaları görevliler arasında şüyu bulduğu ve müftülüğün itibarının zedelendiği ileri sürülmektedir.

b- 60 metrekare bir camide birisi görevli 2 İmam-hatip görevli bulunduğu, görevlisi bulunmayan camiler dururken Başkanlık kriterlerine aykırı 2 görevlinin görevlendirilmesine göz yumulmuştur. Bu cami görevlilerinden birisi olan İmam-Hatip Yasin KILINÇ görevini yapmazken, bunu tüm Kırşehir bilirken “dini haberler” isimli internet haber sitesinin editörü olmasından dolayı dini ve resmi esaslara aykırı İl Müftüsünce korunması vicdanları yaralamıştır.

c-Yasin KILINÇ’ la ilgili yapılan şikâyetin Valilikten İl Müftülüğüne intikal etmesi üzerine Müftülüğe yakışmayacak şekilde herkesçe bilinen gerçekler gizlenerek haksızlığı koruma zilletine düşülmüştür. İl Müftülüğü hangi Saikler sebebiyle bu zillete katlanmıştır?

3- Yasin KILIÇ isimli görevli

a-Bir haber sitesinde yaptığı gayrı ahlaki ve siyasi haberleri ile Hizmet içinde ve Hizmet dışındaki bu pervasız tavırları Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu gibi Din görevliliğinin saygınlığına pervasızca zarar vermekte olduğu bilinmesine rağmen korunması izah edilemez.

b-Ayrıca; Yasin KILIÇ isimli İmam-Hatip hangi görevle ve hangi görevlendirme ile Kırşehir ili dışında yapılan İl Müftüleri toplantılarını, Başkanlık toplantılarını, sendikaların toplantılarını, takip etmekte ve misafir edilmektedir?

c-Adı geçen görevli belgelerle Başkanlığa yapılan müracaatla görev yapmadığı, aleni siyaset yaparak bir partinin lehine diğerlerinin aleyhine davrandığı, asli görevi yerine editörlük yaparak gelir elde ederek ticari faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla şikayet edilmesine rağmen müşteki olmamıza rağmen ifademize bugüne kadar başvurulmamıştır.

4- Keçiören Müftülüğünden randevu alınarak katıldığımız aylık mutat toplantısında kürsüde konuşan sendika genel başkanımıza karşı bağırarak toplantı huzurunu bozan ve provoke eden 4 görevli başkanlığa şikâyet edilmiş, şikâyetçi ve taraf olan sendikamız yöneticisinin ifadesi dahi alınmadan inceleme tamamlanarak yapılacak bir işlem olmadığı şeklinde bilgi verilerek korunması Başkanlığa yakışmamıştır. Bu yazılı cevap üzerine yapılan Başkanlık yetkilileriyle yapılan görüşmelerde bizi aştı diye cevap verilmesi sendikalara ve kişilere göre işlem yapılması yaşananların vahametini ortaya koymuştur.

5- Nevşehir İl Müftülüğü, sendikal ayrım yaparak Diyanet-Sen Kozaklı Temsilcisi olan Cengiz ÖZTÜRK hakkında mahkeme sonucunda 3 ayrı suçtan aleyhine hüküm vermesine ve ilçede olaylar çıkartması üzerine yapılan şikâyetin geçiştirilmesi, daha sonra Başkanlığa yapılan müracaat üzerine il müftülüğüne intikal eden şikâyetin bekletilmesi, il müftülüğüne yapılan ziyaret üzerine konunun hatırlatılmasında evrakın 4 ay gecikme ile bir memurun sumeni altında kaldığının il müftülüğü yetkilisince söylenmesi hoş ve mazeret kabul edilebilecek bir davranış değildir.

 

 

6- Bolu İl Müftülüğünde siyaset ve sendikal ayrımcılık artık en üst seviyede yaşanmaktadır. Müftülükte yetkili bazı görevliler konumlarını kullanarak ve unvanlarını ihsas ederek bir sendika lehine pervasızca tavır almaları rahatsızlık verici boyuta gelmiştir. Bu görevlilerin ahlak dışı tavırları, sendika değiştirmediğiniz takdirde tayinleriniz olmaz şeklinde malum sendikaca oluşturulan kanaatin İl Müftüsüne iletilmesine rağmen tedbir alınmayarak malum sendika himaye edilmiştir. Murakıp Yasin “aile geçimsizliği bulunan şube başkanımızın eşine bize bilgi verirsen kellesini kopartırız” diyebilecek kadar dini değerlerini çiğnemeyi kendine görev sayarak, bu murakıba niye benim hanımı sıkıştırıyorsun diye ikaz edildiğinde “beni görevlendirenler böyle istedi” diye cevap vermesi üzerine il müftüsü ile yapılan telefon görüşmesinde siz mi emir verdiğiniz şeklinde soruya sert bir şekilde cevap verilmesi üzerine, görevini kötüye kullanan ne müftülüğü zan altında bırakan murakıpla ilgili niye bir işlem yapılmadığı, Tüm personelinin amiri olarak kendisinden beklenen görevlisinin sıkıntılarına yardımcı olunmamasının bir müftüye yakışmayacağı ve sendikal üyeliğe göre muameleye maruz kalınmasının uygun olmayacağı hatırlatılmıştır. Diyanet-Sen’e üye olmak istemeyen Din Görevlilerinin isimleri, Dinayet-sen temsilcileri M.Bayram TEKEŞİN ve Şef Hüseyin ÖZTÜRK tarafından Müftülük yetkililere Şube Müdürü Lütfi EKİCİ’ye bildirilerek telefonla müstear isimle, isimsiz imzasız dilekçelerle şikâyet edilerek soruşturma işlemi başlatılması ile sendikamız üyeleri üstünde baskı kurulması, sendikal üyeliklere göre tavırlara muhatap olma endişesinin taşınması İl müftülüğünün şanına ve vakarına yakışmamaktadır.

 

Bu yaşananlara rağmen tedbir alınmaması üzerine randevu alınarak İl Müftülüğü ve Valilik ziyaret edilerek yaşanan rahatsızlıklar dosya ile Sayın Bolu Valisine iletilmek zorunda kalınmıştır.

 

7-Bolu-Dörtdivan Müftüsü, sendikal ayrımcılık yaparak müftülükte şoför kadrosu ve şoförü olduğu halde Diyanet-Sen Temsilcisi Mustafa ELMACI müftülükte şoför olarak görevlendirilmiştir. Konu ile Başkanlığa yapılan şikâyet il müftülüğüne havale edilerek ne gibi bir işlem yapıldığı bilgi verilmemesi üzerine konu tekrar başkanlığa iletilmiştir. Bir sendika lehine mevzuata aykırı tavır alınmıştır.

 

8-Çorum İl Müftülüğü

a-Diyanet-sen temsilcisi ve bir siyasi parti Milletvekili ile birlikte Camiler ve Din Görevlileri haftasında 1 Kasım seçim öncesi Belediye yemek verecek diye bütün personele mesaj atıldığı,

b-Görevlilerin katıldığı bu toplantı salonunda Diyanet-senin pankartlarının asıldığı, bir partiye mensup milletvekilleri ile İl Başkanının katıldığı ve milletvekilinin konuşma yapmasına zemin hazırlanarak Müftülüğün yıpratıldığı,

c- O gün il müftüsünün izine ayrıldığı, Müftü vekiline toplantıya katılımla ilgili talimat verildiği, Müftü vekilinin zor durumda bırakılarak toplantının karı il müftüsüne zararı Müftü vekiline olacak bir faaliyet yapılması etik değildir. 

d-Ayrıca yine o hafta münasebetiyle düzenlenen konferansta bir milletvekili (Mv. Salim USLU) davet edilerek camilerden getirilen cemaate siyasi içerikli konuşma yapması imkanı sağlandığı,  

e-Seçim öncesi Kur’an Kursunu ziyaret edip konuşma yapmak isteyen milletvekiline (Mv. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt) seçimler münasebetiyle yanlış anlaşılır, Diyanete laf gelmesin diye müsaade etmeyen iki Kur’an Kursu Öğreticisi azarlanmış, Paralelcilikle itham edilerek tehdit edilmiş ve toplum huzurunda iki arkadaşımız haklı oldukları halde rencide edilerek, siyasetçiden toplum huzurunda maalesef özür dileterek hem kurumu ve hem de o iki meslektaşımız küçük düşürülmüştür.

 

9- Adıyaman il Müftülüğünde;

a- Diyanet-sen il temsilcisi ile birlikte hareket ederek sendikal üyeliklere 4688 Sayılı kanunun 18. Maddesine aykırı müdahalede bulunduğu, Görevlilerin taleplerine sendikal üyeliklere göre tavır aldığı, görevlendirmelerde ayrımcılık yaptığı,

b- Köylerde görev yapan 58 Diyanet-Sen üyesi İmam-Hatiplerin Cuma namazı dışında görev yapmadığı çeşitli kılıflarla şehir merkezinde görevlendirildiği,

c- M.Emin Çil ve Hasan Basri Atlıhan isimli Diyanet-sen yöneticilerinin görevlerini yapmamalarına göz yumularak korunduğu,

 

10- Ankara/Çankaya İlçesi; İlçe Müftüsü, tamamen bir yöneticilik skandalına imza atmaktadır. Murakıp Cengiz Akdoğan ve bazı Diyanet-Sen temsilcilerinin kumpas kurdukları din görevlilerini ilçeden soruşturma neticesinde yalancı şahitlerde kullanarak başka ilçelere tayin yaptırmakta ve hukuksuzluğa müsaade etmektedir.

 

11- Konya/Akşehir ilçesi; Müftülük şefi rotasyon sebebiyle Beyşehir ilçesine tayin edilmesi üzerine işlem yargıya taşınmış, Mahkeme işlemi iptal etmesine rağmen üyemizin mağduriyeti giderilmemiştir. Üyemizin Konya metropol ilçelerine tayin talebi boş yer olmasına yapılmamıştır. Daha sonra Ankara’dan bir görevlinin tayini yapılarak sendikal üyeliği sebebiyle adeta cezalandırılmıştır. 

 

12- Çanakkale Bayramiç İlçesi; ilçe müftüsünce görevlilerin promosyon paralarının müftülüğe araba alımı için bağış yapılması zorlaması ve vermeyenlerle ilgili baskı tavırları sebebiyle görevlileri ile müftü mahkemelik olduğu, yargılama sonucu kamu hizmetlerinden men cezası alması üzere Müftülülüğün itibarı sarsılmıştır. Bu müftünün orada tutulması ile hem müftü hem müftülük hem de Diyanet halk nezdinde yıpranmıştır.

 

 

14- Tokat Erbaa ilçesinde bir milletvekilinin babası olan emekli İ-H Durmuş Aslan Müftülüğe haddini aşarak müdahil olduğu, sendikamız üyelerine yönelik baskı ve tehditte bulunduğu, Ayrıca Müftülük ve Kur’an Kurslarının kömür ihtiyacını siyaseti kullanarak sahibi olduğu kömür satış yerinden temin edilmesini sağladığı, çıkan dedikodularla Müftülüğün yıpranmasına sebebiyet verdiği ileri sürülmektedir.

 

15- Bazı İl Müftülerimiz denetim ve ziyaretlerine Diyanet-sen temsilcileri ile birlikte giderek sendikal üyeleşmede malum sendikaya dolaylı destek verilmesi İl Müftüsüne yakışmadığı gibi itibar kaybı yaşatmıştır. (Giresun)

 

 

16-Bazı sendika temsilcilerinin ne kadar şımardıklarını görmemezlikten gelinmesi manidardır. “Bu müftüleri biz getirdik bizim dediklerimizi yapmak zorundalar’’ şeklinde beyanlarda bulundukları,  bunlardan etkilenen bazı Müftülerin de ‘’Beni il müftüsü yapın sendikanızın tüm istediklerini yaparım’’ sözlerinin konuşulması, siyasetin himayesindeki sendikacılığın ulaştığı rezil durumu göstermektedir.  Başkanlıkça bunlara müdahil olunmaması da daha acı bir durumdur. (Ordu)

 

17- Bazı İl Müftülüklerinde sendikamız üyelerine karşı ciddi anlamda mobing ve negatif ayrımcılık uygulanmaktadır. Müftülük bünyesinde ciddi anlamda geçici görevlendirme mevcuttur. Mazereti sebebiyle il merkezine gelmek isteyen üyelerimiz alınmamakta ve hatta mahkemeyi kazansalar bile boş kadrolar hülle yoluyla doldurulmaktadır.

 

18- Yönetici konumunda Dini görev ifa eden bazı Müftü ve Din görevlilerinin aleni ve pervasızca bir siyasi partinin temsilcisi imiş gibi davranışlarda bulunmalarına göz yumulurken farklı düşüncedeki görevlilere düşmanca tavır alınması kardeşliğe ve Diyanet web sitesinde temel ilkeler bölümünde yer alan” İslâm`ın itikadî ve amelî ilkelerini özümsemiş, eğitim ve kültür seviyeleri yüksek, kendisiyle ve toplumla barışık, beşerî ilişkilerde topluma öncü, muhatabını anlayan ve dinî sorunlarına pratik çözümler üretebilen, dinî ve ilmî verileri birlikte kullanabilen, söz ve davranışlarıyla örnek bir hayat sergileyebilen din görevlilerine sahip olmak.Vizyonu ile çelişmiştir. sosyal medyadaki paylaşımları ise siyaset uğruna düşülen durumun ve seviyenin vahametini göstermektedir

 

19- Bazı İl Müftülüklerinde camilerde İmam-Hatip olarak görev yapan birçok personel dairede geçici görevlendirilmektedir. İl ve ilçe müftülüklerinde başkanlık hizmet esaslarına aykırı yapılan bu geçici görevlendirmeler görevliler arasında huzursuzluk meydana getirmiştir. Bu görevlendirmeler sendikal üyeliklere göre gerçekleşmektedir.  Görevlendirmeler hizmet için değil sendika ve siyasetin talebi ve müdahalesiüzerine memnun etmek için gerçekleştirildiği kanaati oluşmuştur. İl Müftülüğüne denetime Müfettiş geldiğinde görev yerlerine döndürülen geçici görevlendirilenler müfettiş gidince tekrar müftülükte çalıştırılması Müftülüğün görevliler nezdinde itibarını zedelemektedir. 

 

20- Sendikalaşmadan dolayı ayırımcı muamele çok ileri boyutlara ulaşmıştır. Bazı yöneticiler sendikanın baskısı ve siyasete müftülüğü şikâyet etmesi ile sindirilmişlerdir. Talep ve müracaatların değerlendirilmesinde Diyanet-Sen’e üye olana farklı diğerlerine farklı uygulama gerçekleşmektedir. Tayin, nakil, işlemleri, soruşturma işlemleri, Hac-Umre görevlendirmeleri, uyduruk sağlık raporları ile tesis ettikleri iş ve işlemler vicdanları kanatacak boyuta ulaşmıştır.

 

21-Bazı idareciler Diyanet-Sen yöneticilerinden vekil bırakarak, bazen birlikte denetlemeye giderek baskı oluşturdukları, diğer sendikalara üye olan görevliler sık sık denetlenerek, bir sendika lehine durum oluşturulmaktadır. Bazı Diyanet-Sen temsilcileri sendikasına üye olunduğunda müftü ve murakıp denetlemeye gelmeyecek şeklinde propaganda yaparak üyeleşme yaptıkları, bunların iletilmesine rağmen sessiz kaldıkları konuşulmaktadır.

 

22- Bazı Müfettişler sendikamıza ve temsilcilerimize karşı yanlı tavırları ve düzenledikleri raporlarla konumlarına aykırı davranmaktadırlar. (Hasan Ali YILDIZ Baş Müfettiş) Tesadüf müdür ki Diyanet-sen’in organize sindirme amaçlı şikâyetlerini incelemeye hep bu müfettişler görevlendiriliyor ve temsilcilerimizi aleyhine rapor tanzim ediliyor. (Elazığ, Antalya-Alanya,Manavgat)

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

GENEL MERKEZİ

 

  

viagra without a doctor prescription buy sildenafil 100mg viagra without a doctor prescription
diprolene tube nufactor.com tretinoin tube
viagra discount coupons discount prescription drug card viagra coupons free
discount card for prescription drugs discount drug coupon free printable viagra coupons
2016 viagra coupon buyerauctionmanager.com new prescription coupon
pet prescription discount card 1world2go.com coupon for prescription
drug coupons paine.edu viagra sample coupon
can i take etodolac and hydrocodone click can i take etodolac and hydrocodone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
linzess patient assistance bystolic coupon 2014 bystolic
surgical abortion go discount coupons
free discount prescription cards click drug prescription card
cialis coupon discounts lipseysguns.com discount on cialis
free cialis coupon eblogin.com coupon for cialis
pet prescription discount card cialis discounts coupons cialis online coupon
new prescription coupons new prescription coupons discount coupons for prescriptions
free prescription drug cards online cialis coupons discount drug coupons
pet prescription discount card nationalautocare.com cialis coupon 2015
cialis free sample coupons cialis sample coupon free cialis coupon 2016
cialis.com coupon cialis.com coupon prescription drugs coupon
augmentin saveapanda.com augmentin duo 400
cipromed ciprofloxacin ciprinol
ciprofloxacin wiki read ciprofloxacin hexal 500 mg
niacin nedir niacin nedir niacin band
voltaren resinat allied.edu voltaren retard
etoricoxib side effects go etoricoxib uses
paroxetine 30 mg click paroxetine actavis
exelon blog.dotnetnerd.dk exelon pflaster
renova renova me renova me
voltaren precio read voltaren colirio
viagra side effects warpedfish.co.uk viagra
paroxetine en alcohol partickcurlingclub.co.uk paroxetine sandoz
depakin chrono 500 mg a1softec.com depakin
abortion clinics where to buy abortion pill abortion help
vermox sirup cijena vermox tablete doziranje vermox doziranje
duphaston 10 mg duphaston tablete kako se piju duphaston forum
cialis prix cialis 10mg cialise
neurontin diskuze web-dev.dk neurontin
abortion photos the cost of an abortion abortion clinics in baltimore
discount coupon for cialis coupon prescription coupon for prescription
stemetil 5mg tabs what are they for harshpande.net stemetil spc
cheap abortion pill abortion pills cost abortion procedure
sirdalud 4mg dosierung sirdalud 6mg sirdalud alkohol
abortion clinics in houston tx free abortion pill how much does an abortion pill cost
avalox nebenwirkungen avelox erfahrungen avelox
abortion pill costs cost for an abortion how to have an abortion pill
abortion pill risks arborawning.com getting an abortion pill
average cost of abortion agama-rc.com pros and cons of abortion
chemical abortion pill having an abortion aspiration abortion
cialis free sample coupons aegdr.org coupon prescription
metoprolol medicin philhustead.com metoprololsuccinat
manufacturer coupons for prescription drugs spiritocagliese.it coupons for cialis
vermox vermox suspenzija vermox sirup cijena
early abortion pill abortion pill cost without insurance abortion procedure
what is abortion pill alessiariflesso.com average cost of an abortion pill
abortion pill questions pristineschool.com abortion pill cost
abortion pill online acnc.com how much do abortion pill cost
coupon for free cialis cicg-iccg.com coupon cialis
vermox cijena vermox tablete doziranje vermox bez recepta
cialis 20 mg cialis tadalafil cialis generic
amoxicillin antibiyotik fiyat adlerhohenems.com amoxicillin-rnp
duphaston 10 mg duphaston duphaston iskustva
effects of abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill recovery
voltaren ampul truonggiang.net voltaren krem nedir
cost of medical abortion late term abortion pill having an abortion
abortion pill cons pristineschool.com abortion pill is wrong
neurontin cena community.vitechcorp.com neurontin alkohol
voltaren retard voltaren retard voltaren
facts about abortion pill medical abortion pill price of abortion pill
clomid testosterone charamin.jp clomid cycle
cialis manufacturer coupon 2016 cialis coupons and discounts cialis discount coupon
price of an abortion pill aldwych-international.com cost for an abortion
medication abortion pill when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill
viagra prodej viagra online viagra koupit
vermox doziranje mcmurray.biz vermox bez recepta
feldene feldene flas feldene
abortion pill side effects pill abortion how much do abortion pill cost
vermox spc sigridw.com vermox sirup
vermox sirup cijena vermox tablete nuspojave vermox sirup cijena
how much does abortion cost baby abortion story abortion pregnant
abortion san diego home abortions how late can you have an abortion
cialis free sample coupons travelwithe.com cialis coupons 2015
free coupon for cialis kychamberexecutives.com cialis manufacturer coupon 2016
prescription coupons printable cialis coupon new prescription coupons
how much is abortion pill itbutikken.se abortion complications
cialis coupons 2015 x-race.se free prescription discount cards
naltrexone buy uk onlineseoanalyzer.com altrexone
naltrexone effectiveness naltrexone hcl side effects vivitrol reviews
naltrexone side effects depression peider.dk naltraxone implant
ldn wiki go naltrexone diarrhea
low dose naltrexone side effects autism sigridw.com naltrexone classification
vivitrol implant myjustliving.com low dose naltrexone fertility
ldn and cancer naltrexone india naltrexone alcohol interaction
implant for opiate addiction ldn treatment naltrexone how long does it take to work
dexamethason 1 5mg galen dexamethason 0 5mg dexamethason acis 8mg

Yorum Ekle
  
 
 
 


  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    

cytotec abortion pill buy online effects of an abortion abortion pill prescription

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills online purchase abortion pill

where to buy abortion pills online abortion clinics in brooklyn buy cytotec for 24 week abortion

cytotec abortion pill buy online abortion pills online order abortion pill online

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
how do i know if my wife cheated my husband almost cheated on me cheaters caught
reasons why wives cheat on their husbands click here affairs with married men
viagra without prescription new zealand read read
viagra soft tabs 100mg online viagra vs birth control click
go cheat on husband click here
abortion prices abortion pill safety read here
abortion pill health risks abortion in america redirect
link why men have affairs how to catch a cheat
why men cheat on beautiful women how many men have affairs cheater
why does husbands cheat read women that cheat with married men
top android spy software searchengineoptimization-seo.net my android spy
my girlfriend cheated on me with her ex my girlfriend cheated on me with a girl why do men cheat on their girlfriends
did my boyfriend cheat click i cheated on my boyfriend with his best friend
i almost cheated on my boyfriend read i cheated on my boyfriend and told him
should i tell my boyfriend i cheated on him my boyfriend cheats i cheat on my boyfriend
my boyfriend cheated on me with my mom women who cheat on relationships reasons wives cheat on their husbands
what makes people cheat looking to cheat unfaithful wife
how to spot a cheater cheat wife cheated on me
spy on a phone wolfslairk9.com spyware app
percent of women that cheat go wife cheated on me
tell my story blog.dastagarri.com facts about abortion
track text messages free harshpande.net spy app for text messages
abortion costs read how to get abortion
track text messages free go sms tracking free
free rx coupons coupon for rite aid coupons for free
coupon for medication zerodayevent.com free pharmacy discount cards
wife cheaters will my husband cheat why do wifes cheat
abortion 12 weeks abortion pill reasons why abortion is wrong
abortion in the first trimester abortion pill what is abortion
free coupons printable open walgreens photo promo
mobile phone tracking location cell phone spy how can you find the location of a cell phone
thyroxine mtibytes.com levofloxacin 500mg
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription viagra 100 mg
albuterol (salbutamol) pill acyclovir 200mg ciprofloxacin 750mg
clomid 100mg click ciprofloxacin pill
diprolene tube nufactor.com tretinoin tube
metronidazole 400mg link betamethasone tube
viagra discount coupon link viagra coupons printable
internet drug coupons softballspa.com free viagra coupon
viagra trial coupon allied.edu free prescription drug discount card
prescription coupon card liberitutti.info viagra coupons printable
my husband cheated go why do women cheat on their husbands
early termination pregnancy pill http://abortionpill-online.com/ teenage abortion stories
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic savings card bystolic coupon
acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
viagra uses and side effects viagra for sale uk where buy viagra
cialis free coupon crmsociety.com cialis discount coupons online
cialis.com coupon sporturfintl.com discount coupon for cialis
coupon cialis discount drug coupons prescription drug cards
free prescription drug discount card go cialis savings and coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon free discount prescription card
augmentin saveapanda.com augmentin duo 400
omeprazole 1world2go.com omeprazole effet secondaire
flagyl antibiootti flagyl comp flagyl annostus
clozapine guidelines click klozapin
cialis wiki codesamples.in cialis preis
keppra sirop go keppra
actostor vih cl 20 s actos spc actos spc
xarelto 10 mg internetsellout.com xarelto
cialis online coupon open drug coupon card
enalapril go enalapril precio
free printable cialis coupons msemvs.org discount card for prescription drugs
facts about abortion how much does an abortion pill cost abortion new york
amoxicillin antibiyotik fiyat go amoxicillin-rnp
free discount coupons vitamin c abortion how long do you have to get an abortion
free abortion clinics in houston funtimeleisure.co.uk first trimester abortion
coupons for cialis 2016 cialis coupons online lilly cialis coupon
pros and cons of abortion abortion pill procedures what is abortion pill
cialis prescription coupon slb-coaching.com printable coupons for cialis
coupon cialis bangzontheweb.com coupons for cialis printable
for abortion pill methods of abortion pill abortion options
losartankalium teva 50 mg losartankalium losartan
cialis generique cialis 5mg cialis
losartan pro medicin losartankalium bivirkninger losartankalium krka
cialis hieple.net cialis 20
losartan jubilant losartan losartan 50 mg
naltrexone trade name naltrexone tab 50mg ldn and pregnancy
vermox cijena harshpande.net vermox tablete doziranje
free printable cialis coupons 2015 cialis coupon coupon for free cialis
cialis savings and coupons printable cialis coupon cialis sample coupon
viagra coupons free americanstreethockey.com online pharmacy coupons
abortion pill risks abortion pill costs getting an abortion pill
viagra wiki viagra torta viagra pret
price of abortion pill abortion pill cost free abortions
metoprolol succinate metoprololsuccinat bivirkninger metoprololsuccinat
neurontin neurontin cena neurontin gabapentin
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
free cialis samples coupon coupons for prescription drugs cialis.com coupon
how does abortion pill work second trimester abortion free abortions
free abortion pill abortion pill clinics in houston should abortion pill be legal
feldene gel precio feldene ampolla feldene flash
cialis.com coupons transfer prescription coupon prescription transfer coupon
vermox sirup cijena vermox tablete doziranje vermox tablete nuspojave
vermox vermox alkohol vermox cena
coupons for cialis printable cialis 2015 coupon cialis prescription coupon
abortion pill prices abortion options pro abortion
abortion what to do amres.nl safe abortion methods
definition of abortion pill arborawning.com abortion pill rights
amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000 amoxicillin-rnp
discount prescriptions coupons cialis free coupon free cialis coupons
duphaston cijena bez recepta duphaston i ovulacija duphaston iskustva
abortion clinics in houston tx steadfasttraining.co.uk abortion pill questions
prescription transfer coupon prescription drugs coupons prescription coupon
abortion pill centers anti abortion facts facts about abortion pill
metoprolol tartrate williamgonzalez.me metoprolol medicin
about abortion pill free abortions abortion pill articles
amoxicillin endikasyonlar adlerhohenems.com amoxicillin al 1000
amoxicillin americanstreethockey.com amoxicillin-rnp
clomid proviron blog.lakerestoration.com clomid proviron pct
flagyl plm flagyl v flagyl 500 mg
viagra kamagra cialis viagra helyett viagra
coupon cialis accuton.com cialis coupons from lilly
free grocery store coupons printable coupons for viagra rx coupon
clomid testosterone lasertech.com clomid testosterone
free abortions should abortion pill be legal spontaneous abortion pill
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
abortion pill akum.org abortion pill questions
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox sirup cijena
vermox alkohol mipnet.dk vermox
vermox prodej vermox vermox cena
cialis discounts coupons drug coupon card free cialis samples coupon
naltrexone in the treatment of alcohol dependence saveapanda.com low dose naltrexone side effects multiple sclerosis
naltrexone side effects forum click how long is naltrexone in your system
naltrexone pills go ldn medicine
naltrexone buy uk go altrexone
the promise of low dose naltrexone therapy onlineseoanalyzer.com naltrexone 50
the promise of low dose naltrexone therapy avonotakaronetwork.co.nz naltrexone online
purchase low dose naltrexone site naltrexone withdrawal
naltrexone for cutting floridafriendlyplants.com naltrexone injection
buprenorphine detox read naltrexone withdrawal
naltrexone pellets avonotakaronetwork.co.nz naltrexone 4.5 mg side effects
naltrexone injection ldn immune system naloxone for alcoholism
naltrexone implant australia click naltrexone otc
naltrexone side effects depression peider.dk naltraxone implant
low dose naltrexone depression myjustliving.com maltrexone
ldn for autism read acamprosate
can naltrexone be abused site naltrexone other names
low dose naltrexone price charamin.com who makes naltrexone
naltrexone user reviews click naltrexone headache
how naltrexone works can naltrexone cause false positive drug implants for addicts
low dose naltrexone cost house.raupes.net vivitrol treatment
low dose naltrexone weight loss low dose naltrexone chronic fatigue naltrexone tablets
spironolacton werking dburpdosering.site spironolacton pco


Videolarıız

Yetkili Girişi

                                        Yardımlaşma Sandığı

Sandık

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

869763

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

5909

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

199