06.05
2015

100 YILLIK ERMENİ SOYKIRIMI YALANI

Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından Sendika Haberler kategorisine eklenmiştir.100 Yıllık Ermeni Soykırımı Yalanı

  Türk Milleti ile Ermeniler arasında ilişkiler 19. Yüzyılın sonlarına kadar iyi seviyelerde yaşanmıştır. Ermeniler, Bizans İmparatorluğu’ndan görmediği sevgi ve alakayı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kat-kat fazlasını görmüşlerdir. Ermenilere has kilise, manastır ve ruhaniler vergilerden muaf tutulmuştur. Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermeniler, Osmanlı’daki en itibarlı grup olup, Ermenilere “millet-i sadıka” yani “sadık topluluk” ismi verilmiştir.

 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlının zayıflaması üzerine Haçlı zihniyeti Batılı güçlerin kışkırtma ve destekleri ile Fransız devrimiyle başlayan milliyetçilik akımları, Osmanlı himayesindeki toplulukları harekete geçirdiği gibi Ermeni topluluklarını da ayaklandırmış  ve bağımsız bir devletin kurulmasıyla ilgili hayaller başlanmıştır.

 İhtilalci ve terörist nitelik taşıyan bu örgütler, 1880’den itibaren faaliyetlerini artırmaya başlamışlar, özellikle İstanbul, Trabzon, Erzurum ve Van’da teşkilatlanmışlardır. İhtilal amaçlı olarak kurulan Ermeni teşkilatlarının en meşhur olanları Hınçak Komitesi ve Taşnaksutyun Komitesi’dir.

 Hınçak Komitesi: Hınçak, çan sesi, çan ve çıngırak anlamına gelmektedir. Kafkas Ermenilerinden Avedis Nazarbeg ile arkadaşları tarafından 1887 yılında İsviçre’de kurulmuştur.  Marksist ve merkeziyetçi nitelikte bir programa sahiptir.

Taşnaksutyun Komitesi: Ermeni İhtilal Cemiyetleri Birliği olarak da adlandırılan komite, 1890 yılında Tiflis’te kurulmuştur.

 Bir taraftan yayın yoluyla geniş Ermeni kitlelerine düşüncelerini anlatırken, diğer taraftan da terörist çeteler oluşturarak Doğu Anadolu’da Osmanlı vergi memurlarına, postacılara, hakimlere ve sivil halka saldırılar düzenlemeye başlamışlardır. Köylerde katliamlar gerçekleştiren bu çeteler, kendilerine yardım etmeyen Ermeni zenginlerini de öldürmekten geri durmamışlardır. Türk-Ermeni ilişkilerini bozduğu gibi, millet-i sadıka” ezberini de bozmuştur. 1890-95 yılları arasında gerçekleşen Ermeni isyanlarının hemen hepsinde etkili rol oynamışlardır.

 Millet-i Sadıkanın Devlete İhaneti

 Çetelerin gerçekleştirdiği saldırılar ve yaptıkları katliamlar, hem Ermenilerin huzurunu kaçırmış, hem de Türk-Müslümanlar ile Ermeniler arasındaki dostane ortamın bozulmasına yol açmıştır.

 Kendi hayallerindeki devletleri için toprak koparmaya çalışan Ermeniler, “5 asır diğer imparatorlukların zulmünden kaçarak sığındıkları, kendilerine kayıtsız ve şartsız kucak açan ve her konuda kolaylık sağlayan “yaşlı ve hasta” Osmanlı’ya ihanet etmeye başlamışlardır.”

I.Dünya Savaşı’na kadar “saman altından su yürüten” Ermeniler, savaşın başlangıcından itibaren Rus ve Fransız birliklerine katılarak Osmanlı’ya karşı savaşmaya başlamışlardı. I. Dünya Savaşı başlangıcında Birleşik Milli Ermeni Kongresi, Ermenilerin Osmanlı’ya sadık kalacakları konusunda karar almışlarsa da bir süre sonra Ermeniler’den 180 bin kişi Osmanlı-Rusya Savaşı’nda Rus ordusunda gönüllü olarak çarpışmışlar ve birlikte yaşadıkları Türkleri arkadan vurmuşlardır.

Sözde Soykırım İddiası

Ruslar ve Fransızlarla birlik olan Ermeniler, Türkler’e karşı akıl almaz katliamlar yapıyor ve bir zamanlar kendilerinin de yaşadıkları evlerini, yurtlarını yakıp-yıkıyorlardı. Osmanlı bu katliamların ve Ermenilerin yaptıkları zararların önüne geçmek için 24 Nisan 1915 tarihinde savaşa katılan, karışıklık çıkaran Ermenilerin tutuklanmasına ve doğudaki Ermenilerin ise yine Osmanlı toprakları olan Irak, Suriye ve Lübnan’a göç ettirilmesine karar verdi. Bu göç sırasında tehcir edilen Ermenilerin büyük bir bölümü yollarda hastalık, açlık, susuzluk nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir. Ermeni komitecileri Batı’yı da arkasına alarak tehcir ile göç ettirilen Ermeniler için o günden beri soykırım yapıldığı iddiasında bulunmaktadırlar.

Tehcir kararının alınmasında en önemli faktör olan Van isyanı bütün hızıyla devam ederken, başka bölgelerde de isyanlar çıkmış ve ordu cephede Ruslarla savaşmakta olduğundan, bu isyanlar bastırılamamıştır.

Osmanlı arşivleri incelendiğinde; (Başbakanlık arşivi) Göçe tabi tutulan Ermeniler için tedbir alındığı bu arşivlerde yer almaktadır.

“17 Mayıs 1331 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile tehcir şu esaslara bağlanmıştır.1-    Ahali kendilerine tahsis edilen bölgelere rahat bir şekilde can ve mal emniyetleri sağlanarak nakledilecektir.

2- Yeni evlerine yerleşene kadar iaşeleri göçmenler ödeneğinden karşılanacaktır.

3- Eski mali ve iktisadi durumları göz önünde tutularak kendilerine emlak ve arazi verilecek, muhtaç olanlara Hükümetçe mesken inşa edilecek, çiftçi ve zanaat erbabına tohumluk ve alet-edevat temin olunacaktır.

4- Geride bıraktıkları taşınabilir mal ve kıymetler kendilerine münasip şekilde ulaştırılacaktır.5- Ermenilerin boşalttıkları şehir ve köylerdeki gayrimenkulleri tespit ve kıymetler takdir edildikten sonra, bu köylere yerleştirilecek muhacirlere tevzi edilecektir.

6- Muhacirlerin ihtisas sahası dışında kalacak zeytinlik, dutluk, bağ, dükkan, fabrika, depo gibi gelir getiren yerler müzayede ile satılacak veya kiraya verilecek ve bedelleri sahiplerine ödenmek üzere mal sandıklarına emanete kaydedilecektir.”

 Bu isyan hareketlerinde savaşanlardan ve tehcirleri esnasında hastalıktan çok sayıda ermeni ölmüştür. Ermeniler tehcir sırasında 8.500 civarında kayıp vermişlerdir. Ancak Ermeni lobisi bu rakamlarla oynayarak tarihçi kılığındaki zerzevatlarla bu rakamı 1.5 milyona kadar çıkarmışlardır. Bazı çevreler de bu rakamları yüzbinlere çıkarmaktadırlar. Hâlbuki ölüler çoğalamazlar, ancak ne hikmetse Ermenilerin ölüleri giderek çoğalmakta ve çoğaltılmaktadır.

 Sözde Ermeni Soy kırımı: Türkler katildir, Canidir, Irz düşmanıdır iddialarını içermektedir. Bu alçakça iddiayı asla kabul etmiyoruz. Bunu iddia edenlerin insanlığını tartışırız. Bu iddia sahibi ve destekçileri;  sütü, kanı ve İslam dini ile problem yaşayanlardır.

 Türk Milletinden tarihin rövanşını almak isteyenler, AB politikaları sebebiyle Türk Devletini baskı altına alarak önce özür dileme, sonra tanıma, sonra toprak ve sonra da tazminat içeren talepte bulunarak amaçlarına ulaşmak istemektedirler.

 Ermeni soykırımı yalanı ile Türk milletine hakaret ve iftira atılmaktadır. Tarihe göz attığımızda mazlum milletlerin sığınağı olan asil Türk Milleti; Yahudi, Rum, Ermeni, Arap, Acem, Rus, Alman, Afgan Afrikalı olmak üzere birçok milleti zulümden kurtarmış ve himaye etmiştir. Erzurum’da, Kars’ta, Bitlis’te, Muş’ta, Van’da ve birçok ilimizde dedelerimizi, ninelerimizi toplayarak camide yakmış ve ırzına geçmişlerdir. Vahşetlerinde bunlarla yetinmeyerek işgal ettikleri her yerde diri diri toplu mezarlara gömecek kadar aşağılaşmışlardır. Yıllarca Türk Devleti ve milletince himaye gören ermeni, ihanet ederek Türk-Rus savaşlarında arkamızdan hançerlemiştir. Bunlar tarihte yer alırken ve Diplomatlarımızı hunharca şehit eden Taşnak eşkıya ve kırıntılarına söz söyleyemeyen Haçlı dünyasını ve sözde ermeni soykırımını savunanları kınıyor ve lanetliyoruz.

 Tarihte bu olup bitenleri, yaşanan insanlık dışı zalimlikleri, vahşeti, ihaneti ve kahpeliği unutmayacağız! Van Akdamar adasındaki kilisesinde dedelerimizi şehit eden, genç kadın ve kızlarımızı kaçırıp ırzına geçen alçakları, ırzlarını korumak için göle kendini atan iffet abidesi kadınlarımızı unutmayacağız!

 Bu alçaklıkları gizleyen Taşnak zihniyetini, bunları görmezden gelerek Meclislerinde karar alarak ülkemiz aleyhine durum oluşturan ülkeleri ve en acısı içimizdeki ermeni sevdalıları ihanet şebekelerini asla hatırımızdan çıkartmayacağız!

 Batı ve Sözde Soykırım

Özellikle Amerika ve Batı tarafından sözde soykırım iddiaları nedense olayların olduğu ve bittiği dönemde değil de 50 yıl sonra 1965’te gündeme gelmiştir. Sanki Ermeniler kendilerine soykırım yapıldığını 50 yıl sonra keşfediyorlardı. Daha sonraki yıllarda bu iddia Türkün düşmanı batılı zihniyetlerce de körüklenerek ve desteklenerek meclislerinde kabul ederek bir problem olarak Dünya kamuoyunu meşgul etmektedir.

 Bu gün yalanlarının 100. yılını kutlamaktalar. Türkiye’nin gittikçe güçlendiğini gören Batılı ülkeler ona karşı kullanılabilecek bir silah arayışına girmiş ve küçük bir mermiden hafif ama atom bombasından bile daha tesirli olan “soykırım” gibi güçlü bir silahla Türkiye’nin karşısına dikilmişlerdir.

 ABD’nin 40. Başkanı Ronald Reagan’ın hukuk danışmanı Bruce Fein, “Ermenilerin yaptığı Osmanlı`ya ihanetti ve bu durumda Osmanlı yönetimi askeri açıdan hassas olan bölgelerdeki Ermenileri bölgeden çıkartmak istemiştir. Bu sırada bazı talihsiz olayların yaşandığını, ancak bunlara “soykırım” demenin mümkün olmadığını” söylemiştir. Batı dünyası, ülkelerinde yapacakları her seçimler öncesinde Ermeni seçmenlere seslenerek “Ermeni Soykırımı”nı tanıyacağı” sözünü veriyorlar. Bu soykırımı başımıza kakan Batı kendi yaptıklarını nedense hatırlamıyor? Hatırlamak istememektedir. Amerikalıların Kızılderililere, Iraklılara, Fransızların Cezayirlilere, Almanların Yahudilere ve Rusların ve Çinlilerin Türkler’e karşı yaptıkları soykırımlarını, İngilizlerin sinsi siyaseti ile ülkeleri birbirine kırdırıp savaşlar çıkarttırma çukurluğunu niye kimse hatırlamıyor? Niye bu soykırımlar yıldönümlerinde anılmıyor? Bu soykırımı yapanlar neden kınanmıyor? Belki unutmuş olabilirler düşüncesiyle çok geçmişe gitmeyelim, Avrupa’nın göbeği Bosna’da, Boşnaklara yapılan soykırımı, Ermenilerin Hocalı’da yaptığı soykırımı, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yaptığı soykırımı, Irakta ve Suriye’de Türkmenlere yapılan zulüm ve soykırımları hür dünya niye görmezden geliyor? Türk Milleti başına geçirilmek istenen bu alçakça yalan ve iftiralara karşı yekvücut tepki vermelidir ve milli bir duruş almalıdır.

Üzülerek şahit olduğumuz ve yüreğimizi burkan; Özünü ve kimliğini kaybetmiş siyasetçisi, aydını, basını, sivil toplum kuruluşlarından bazılarının, sözde ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili Ermeni diasporası, Avrupa Parlamentosu ve destekçilerinin iddialarını benimsemeleri zilleti yaşanmaktadır.

   Ermeni soykırım iddialarıyla kamu oluşturmaya çalışan; Başta Cumhurbaşkanı köşkünün ilk ziyaretçisi Papayı, Avrupa Parlamentosunu ve aldığı karar paçavrasını, Alman Parlamento ve Hükümetini, soykırımı tanıyan meclisinde kabul eden tüm ülkeleri ve özellikle içimizdeki çıbanları, AP kararını kınayamayan Halkın Demokrasi Partisi ve yetkililerini, sözde aydın ve yazar takımını şiddetle kınıyoruz.

 1915 yılında Rus ve Ermenilerin saldırısı sonucu Van şehrinin düşmesi üzerine, evler basılıp insanlarımız katledilmiş her taraf yağma edilmiştir. Hanelerinden zorla alınan Türk kadın ve kızları Akdamar Kilisesi’ne götürülürken iffetlerini korumak için kendilerini göle atmışlardır. İffet abidesi bu büyüklerimiz için maalesef bir iffet anıtı bile dikemezken, bütün bu vahşetin yaşandığı Van Akdamar kilisesinin 2007 yılında 3.000.000 milyon civarında para harcanarak tamir ve restore edilmesini ve 729. Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt şenliklerinin yapıldığı 19 Eylül 2010 tarihinde sabıkalı Akdamar Kilisesinin açılarak ayin düzenlenmesini ve hemen hemen tüm TV’lerin canlı yayın yapmalarını Türk milletinin dikkatine ve hafızasına ibretle sunuyoruz. O gün tarihimizde, utanılacak kara bir leke olarak yerini almıştır.

 Türk milletinin utanacağı saklayacağı hiçbir geçmişi ve tarihi yoktur. Mazisi şan ve şerefle doludur. İnsanlığa hizmet etmiş ve mazlum milletlere kucak açmıştır. Kendisine sığınan Yahudi, Alman, Rus, Arap, Ermeni, Rum kim varsa himayesine almıştır. Soykırımı arayanlar, Batı ve Haçlı zihniyetinin mazisine baksınlar aradıklarını orada bulacaklardır.

 Soykırım bir karakter ve kültürdür. Hamdolsun Türkün karakter ve kültüründe böyle bir zillet bulunmamaktadır.

 Hükümetin Ermenilerden özür beyan etmesini ve Ermenilere şirinlik içeren, suçlu ve ezik gibi görülebilecek tavırları ile bu meyanda açıklamalarını uygun bulmadığımız gibi asil ve şerefli Türk Devletine ve yöneticilerine yakışmamıştır.

 24 Nisan 1915’de, Van isyanını başlatan Ermeni komitelerinin merkezlerinin kapatılması, evraklarına el konulması ve komite elebaşlarının tutuklanması için vilayetlere ve mutasarrıflıklara gizli bir tamim yollanmıştır. Ermenilerin katliam günü olarak kutladıkları 24 Nisan, bu tutuklamalardan dolayıdır.

 24 Nisan 1915 tarihi kendisini himaye eden Türk’ü arkasından vuran hain ermeni komitacıları, aydın, yazar-çizer takımının tutuklanmasının kutlanmasıdır. Bunun için 24 Nisan tarihleri Ermeni diasporası tarafından önemli kılınarak etkinlikler yapılmaktadır. 24 Nisan 2015 tarihi Sözde Ermeni soykırımının 100 yıllık Ermeni yalanının Ermeni Diasporasınca kutsanmasıdır.

24 Nisan, Türkiye’mizi kontrol altında tutmak ve çıkarları için ön almak amacıyla dışımızda ve sözde aydın ve gazeteci kılığındaki içimizdeki hainler ve konumlarını ve çıkarlarını koruma uğruna gafiller sebebiyle Ermeni meselesini hatırlama günü olarak hayatımızda yerini almıştır. Ermeni lobisi tehcirin 100. yılı münasebetiyle bu sembolik yılda Türkiye’ye karşı yoğun bir uluslararası kampanya yürütürken, Türk tarafı olarak bu yapılanlara karşı ve konu ile ilgili gereken tedbir alınması ve tepki verilmesi hususunda başarılı bir tavır alınamamıştır.

  Ermenilere seslenmek istiyoruz; Tarihi ters çevirip zulüm ve eziyetlerinizi gizlemek için yaptığınız karalama ve iftiralarınızda haddinizi aşmanızdan dolayı, Türk milleti suçu olsun olmasın Ermenilere çok kızgın ve öfkelidir. Bu sebeple Türk Milleti kızdığı kimselere uygun düşmese de Ermeni diye hitap etmektedir.

    Ermeni diasporacıları, iddialarınızda samimi iseniz gelin arşivleri açalım. Tarihle yüzleşelim yüreğiniz yetiyorsa, zira tarih gerçekleri gizlemez.

 Ermeni mezaliminde canlarını yitiren aziz şehitlerimizi ve ecdadımızı rahmetle anarken, 100 yıllık soykırımı yalanını sahiplerine aynen iade ediyoruz.

 Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak...

Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak.

Ey dipdiri meyyit, Davransana... Eller de senin, baş da senindir!

His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin?

Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin.

 Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?

Kendin mi senin, yoksa ümidin mi yüreksiz?

 Sahipsiz memleketin batması haktır.

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

Mehmet AkiF ERSOY

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  24.04.2015

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

GENEL MERKEZİ

how many women cheat what makes a husband cheat how to tell if wife has cheated
how to cheat on wife what makes women cheat how to spot a cheater
android phone monitoring software spyware on android phone android spy tools
how much does an abortion pill cost west-bot.com why not have an abortion
what are std symptoms parentpower.com what are the symptoms for chlamydia
my husband cheated again blog.artistamobile.com my husband cheated on me now what
i almost cheated on my boyfriend finding out your boyfriend cheated i cheated on my boyfriend and told him
husband watches wife cheat how can people cheat cheat on my wife
why husbands cheat megaedd.com women that cheat with married men
cheat on my wife wife cheaters catch a cheater
what makes people cheat looking to cheat unfaithful wife
women want men why do guys cheat why do women cheat on their husbands
desi adult stories open personal intimate stories about sex sensual
I cheated on my boyfriend blog.gildedvillage.com dating sites for married people
different types of abortion pregnancy abortion clinics clinic of abortion
dilatation and curettage video articles against abortion abortion video
apps for spying on cell phones open monitoring app for android
terminating early pregnancy site hysteroscopy d&c
abortion clinics orlando open abortions clinics
free coupons krazy coupon rite aid walgreens coupons online
walgreens coupons in store techgirls.com.br coupons for free stuff
walgreens coupon prints open walgreens coupon code photo
cheaters caught women who cheat on men how can people cheat
why do women cheat my husband cheated on me wife who cheated
track calls and text messages free go android spyware apps
local abortion clinics how can do abortion abortion cost without insurance
ventolin pill bvandam.com sildenafil citrate 150mg
fluconazole go neurontin 400mg
priligy 90mg site furosemide 100mg
propecia pill centauricom.com rifaximin
finasteride 1mg ecarlos.net inderal 20mg
prescription drugs coupon discount prescription drug cards prescription cards
viagra coupon code viagra trial coupon prescription discount coupon
new prescription coupons discount coupon for viagra discount coupons for viagra
discount prescription drug card click prescription savings cards
coupons for viagra 2016 click 2016 viagra coupon
pfizer viagra coupon go free viagra coupon 2016
printable viagra coupon pfizer viagra coupon prescription discount coupon
lisinopril and celebrex interaction lisinopril and celebrex interaction lisinopril and celebrex interaction
coupons for cialis asser.nl cialis coupon codes
ru486 click abortion clinics in brooklyn
abortion pill abortion pill abortion pill
bystolic generic alternative coupons for bystolic generic bystolic alternative
acheter viagra en france livraison rapide http://acheterviagraenfrance.com/en/france-livraison-rapide acheter viagra en france livraison rapide
acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal
cialis achat cialis achat cialis achat
erectiepillen waar te koop wat kost de pil viagra online nl
prescription coupon blog.nvcoin.com coupon cialis
internet drug coupons coupons cialis discount coupons for prescriptions
cialis prescription coupon site coupons for prescription medications
pet prescription discount card new prescription coupons cialis coupon 2015
cialis.com coupon go prescription drugs coupon
voltarene 75 choputa.com voltaren dolo
viagra til kvinder viagra gel viagra til kvinder
adalat oros adalate 10 mg adalat
xarelto 10 mg site xarelto
cialis discount cheap cialis cialis walgreen coupon
abortion places side effects of abortion pill abortion clinics in indiana
amoxicillin amoxicillin-rnp amoxicillin 1000 mg
cialis savings and coupons arborawning.com prescription discount coupons
abortion atlanta abortion laws by state therapeutic abortion
cialis nedir cialis 100 mg cialis tablet
neurontin diskuze web-dev.dk neurontin
pros and cons of abortion abortion pill cost information on abortion pill
types of abortion pill abortion pill centers abortion pill centers
pills to terminate pregnancy amres.nl how weeks in a pregnancy
aerius sirop aerius posologie aerius
artane drug artane 5 mg artane high
vermox prospect vermox prospect vermox pret
buscopan buscopan plus buscopan plus preis
cheap abortion pill abortion pill information abortion procedure
brisomax 500 brisomax asma brisomax
omeprazole 20 mg omeprazole 20 mg omeprazole prix
can you get high on naltrexone http://naltrexonealcoholismmedication.com/ how to make low dose naltrexone
what is naltrexone hcl naltrexone alcoholism medication shot to stop drinking
coupons for prescription drugs thestickybeak.co.uk cialis coupon card
second trimester abortion abortion pill price risks of abortion pill
vermox cijena vermox suspenzija vermox tablete doziranje
cialis coupons from manufacturer ainalfaras.net free cialis samples coupon
feldene flas para que sirve feldene gel precio feldene flas
what is abortion pill supermaxsat.com natural abortion pill
feldene ampolla feldene capsulas feldene precio
abortion clinics in houston tx britmilk.co.uk getting an abortion pill
early methods of abortion aloeveraindia.com medication during pregnancy
prescription drugs coupons 2015 cialis coupon coupons for cialis printable
buy strattera no prescription strattera coupon card strattera price without insurance
coupon for cialis coupon for prescription coupon for prescriptions
metoprolol succinate metoprolol pro medicin metoprololsuccinat
early abortion pill alpinmontservis.cz abortion procedure
how to get an abortion pill natural abortion pill for abortion pill
lilly cialis coupons cialis free sample coupons prescription drug coupons
abortion pill facts abortion pill risks third trimester abortion pill
duphaston 10 mg guitar-frets.com duphaston
how does abortion pill work second trimester abortion free abortions
cialis 2015 coupon cialis coupons from lilly prescription coupons
feldene gel precio feldene ampolla feldene flash
the abortion pill abortion pill cons abortion pill clinics in md
coupon for free cialis lilly coupons for cialis coupon for prescriptions
viagra online viagra viagra online
discount prescriptions coupons cialis coupons from lilly free cialis coupons
prescription coupon card prescription coupons prescription coupon
coupon site best coupons websites coupon printing sites
how late can you get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill clinics in houston
cost of medical abortion cost of abortions having an abortion
abortion pill centers anti abortion facts facts about abortion pill
coupons for cialis 2016 prescription coupon card cialis online coupon
where to get an abortion pill when can you get an abortion pill post abortion pill
viagra cena viagra kamagra cialis viagra helyett
vermox sirup cijena vermox vermox suspenzija
free cialis coupons cialis savings and coupons cialis online coupon
vermox spc sigridw.com vermox sirup
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston iskustva duphaston i ovulacija
duphaston i ovulacija duphaston tablete kako se piju duphaston iskustva
vermox prodej vermox sirup vermox cena
coupon for prescriptions dotnetdawgs.com coupon cialis
prescription drugs discount cards copay cards for prescription drugs printable coupons for cialis
coupons for cialis 2016 jenniferbrozek.com cialis coupons from manufacturer
cialis discount coupon prescription card discount prescription savings card
prescription savings cards cialis coupon code discount drug coupons
naltrexone information blog.dotnetnerd.dk naloxone and naltrexone
naltrexone diarrhea how to get naltrexone implant for alcoholics
can you buy naltrexone over the counter site.cegep-rimouski.qc.ca depade naltrexone
how long does revia stay in your system read low dose naltrexone ldn
low dose naltrexone cancer what is naltrexone used for naltrexone hcl side effects
neltraxone pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone off label uses
low dose naltexone read monthly injection for opiate addiction
low dose naltrexone breast cancer charamin.jp naltrexone side effects reviews
naltrexone in pregnancy open low dose naltrexone chronic fatigue
vivitrol for opiate addiction open naltrexone for opiate addiction
naltrexone side effects weight loss does naltrexone work vivitrol and drinking
uses for naltrexone charamin.jp naloxone and naltrexone
can naltrexone be abused site naltrexone other names
low dose naltrexone price injectable naltrexone who makes naltrexone
low dose naltrexone side effects autism read naltrexone classification
naltrexone canada open naltrexone reviews alcoholism
naltrexone injection price guitar-frets.com naltrexone alcohol withdrawal

Yorum Ekle
  
 
 
 


  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    Yeni Test

Videolarıız

Yetkili Girişi

                                        Yardımlaşma Sandığı

Sandık

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

903765

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

5279

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

4